مقصودی، کارشناس و معاون دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی و عضو شوراهای مختلف برنامه‌ریزی است. او مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دارد. تألیف و ترجمه چندین مقاله و کتاب از او چاپ شده است  از جمله می‌توان:

تألیف کتاب « جهانی شدن» – انتشارات مدرسه،  ترجمه کتاب «رشد و توسعه مدارس بین‌الملل»،ترجمه بخش عمده کتاب «تاریخ جهان» – انتشارات دانشگاه آزبورگ و  تألیف مقالات متعدد در مجلات رشد تاریخ، جغرافیا، زیست شناسی، قرآن، زبان فارسی، سامان بخشی کتاب‌های آموزشی اشاره کرد.