به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛  بازدید دانش‌آموزان از فروشگاه های انتشارات مدرسه به بهانه هفته پژوهش.