به گزارش رادیو بوفه: ی قصه دیگر از بچه غول تنبل.  مامان گفت: آی هپلی ! بیا کفشات رو بپوش . برو بُزی رو بدوش. هپلی گفت: چه کار کنم ؟ چه کنم؟ بشنویم این  داستان قشنگ را با موسیقی شاد.