به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ هپلی هپو یک بچّه غول تنبل است . حوصله‌ی هیچ کاری را ندارد. دلش می‌خواهد یک جا بنشیند و دیگران کارهایش را انجام دهند. به خاطر همین، همیشه ماجرا‌ساز می‌شود. با هم بشنویم داستان بچه غول تنبل را.