مجموعه پنج جلدی «لطیفه‌های زیر خاکی» به کوشش علیرضا لبش و تصویرگری رضا مکتبی در انتشارات مدرسه منتشر شد. لطیفه‌های دلگشا یکی از این مجموعه ها است که بر اساس لطیفه‌های عبید زاکانی نوشته شده است. معرفی وخوانش چند لطیفه از این کتاب  از زبان نویسنده بشنویم.