اولین رادیوی اینترنتی انتشارات مدرسه با نام رادیو بوفه راه اندازی شد.