عمرانی، زبان‌شناس، ویراستار و مؤلف کتاب‌های درسی و پژوهشی زبان شناسی است. او مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات دارد. در کارنامه کاری عمرانی بیش از چندین کتاب به چشم می‌خورد که در میان آن‌ها مجموعه کتاب سیستان، تحت عنوان گویش سیستان، ادبیات سیستان و اسطوره‌های سیستان شایسته تقدیردر هجدهمین جشنواره کتاب فصل خانه کتاب شده است.
عناوین آثار:
 کتاب‌های بخوانیم (فارسی) از اول تا پنجم ابتدایی
 کتاب‌های بنویسیم (فارسی) از اول تا پنجم ابتدایی
 کتاب‌های ادبیات فارسی ، دوره‌ی متوسطه
 کتاب‌های زبان فارسی، دوره متوسطه
 راهنمای معلم از اول تا پنجم ابتدایی
 راهنمای معلم زبان فارسی
عناوین مسئولیت‌های‌ فرهنگی و علمی:
کارشناس برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش
مؤلف کتاب‌های فارسی و زبان فارسی سازمان پژوهش