به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه: معرفی کتاب و کتاب خوانی مصطفی رحمان دوست

 در این کتاب خوانی مصطفی رحمان دوست کتاب «فوت کوزه گری» را معرفی می کند و بخشی از آن را برای مخاطبان می خواند.