به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه؛ کارشناس و مجری  برنامه رادیو کتاب به بهانه انتشار «کتاب‌های روشن» با حمیدرضا_شاه‌آبادی(مدیر عامل انتشارات_مدرسه،پژوهشگر تاریخ و نویسنده) یکشنبه ۲ دی ماه گفت و گویی انجام داده است،که می‌شنوید.
کارشناس مجری مهدی_اکبری
موضوع گفتگو:انتشار کتاب‌های روشن برای کودکان روشندل