داستانخوانی در انتشارات مدرسه:

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: «قلمرو عقاب‌ها» نوشته اعظم تبرائی در سلسله جلسات داستان‌خوانی انتشارات مدرسه توسط نویسنده خوانده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. جلسات داستان‌خوانی دو هفته یک بار روز‌های چهارشنبه برگزار می‌شود.