اعضای هیئت مدیره به وضعیت عملکرد جلسه قبل تاکنون توجه کرده و درباره آن اظهار نظر می‌کنند. پس از آن طرح‌ها و برنامه‌های اجرائی مؤسسه بررسی شده و به تصویب می‌رسد. این جلسه بستگی به ضرورت و حجم کار هر یک ماه دوبار برگزار می‌شود.

رییس هیئت مدیره؛ مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

محمد صالح مذنبی

سرپرست موسسه فرهنگی مدرسه برهان

محمدرضا جهانبخش

عضو  هیئت مدیره  

معصومه نجفی پازوکی

عضو  هیئت مدیره  

محمد علوی تبار

عضو  هیئت مدیره

سید باقر پیشنمازی

عضو هیئت مدیره

سعید مکرمی

برچسب ها: