به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: با هم بشنویم: سامانه باشگاه معلمان مولف چیست و چه هدفی را دنبال می کند و چطور وارد سامانه شویم.

قسمت اول : سخنان مدیر عامل انتشارات مدرسه و سید کمال شهابلو.

قسمت دوم: چگونگی ورود به سامانه و امکانات بخش سامانه توسط امیر حسین ابوترابی مسول بخش ای تی.