مدیر عامل

          حمید‌رضا شاه‌آبادی 

مدیر مالی و اداری 

           یوسف امین‌غفاری  

مدیر بازرگانی

          محمد‌حسین محبت‌پناه 

مدیر تولید

                امیرناصر طباطبایی 

مدیر هنری

                   رضا دالوند 

مدیر روابط عمومی

             مهربانو ابدی‌دوست 

مدیر تحقیق و توسعه

              سیاوش نورین

مدیر فناوری اطلاعات

                امین نادری

 

برچسب ها: