معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ابلاغی «سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» را منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ به نقل از روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر حسن ملکی در ابلاغی آقای محمدابراهیم محمدی را به عنوان «سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» منصوب نمود. متن ابلاغ ایشان به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای محمدابراهیم محمدی

سلام علیکم 

نظر به شایستگی های جناب عالی، به موجب این ابلاغ شما را به عنوان «سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» منصوب می نمایم.

امید است با بهره گیری از تجارب و دانش خود و مواجهه عالمانه با ضرورت ها و مسایل دفتر مزبور در نیل به هدف های مورد انتظار مشمول عنایات حضرت حق تعالی شوید. جهت هماهنگی چند مورد مهم یادآوری می شود:

  • سیاست گذاری همه جانبه مجلات رشد و سایر تولیدات فرهنگی آموزشی
  • تأمل عمیق در خصوص جشنواره های چهارگانه و کسب اطمینان از ضرورت و اثربخشی آن ها در وضع کنونی
  • صیانت از شبکه ملی رشد و پیگیری آن  تا بهره برداری کامل
  • اجرایی کردن ماده قانونی ۸۲۸ در جهت ساماندهی کتاب های آموزشی
  • بازنگری ساختار دفتر در جهت کارآمد ساختن آن
  • تعیین تکلیف جدی بخش فناوری آموزشی در ارتباط با اهداف سازمان
  • شناسایی معلمان هنرمند و مستعد و آماده سازی آنان برای تولید رسانه های آموزشی
  • سایر مواردی که مطابق شرایط طرح خواهد شد

لازم می دانم از جناب آقای دکتر مسعود فیاضی که این مسئولیت را برعهده داشتند تشکر و قدردانی نمایم.