به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: کتاب کودک «خاله بود بودی» یکی از کتاب های هفت تایی متل های نو، نوشته شکوه قاسم نیا است. متل های نو قصه‌هایی کوتاه و شیرین و گاه آهنگین هستند که در قدیم برای بچه‌ها گفته می‌شده است.

خاله بود بودی قصه پیر زنی نق نقو است که از همه چیز ناراضی است. هرچه را که می‌بینید می‌گوید کاش این‌جور بود، کاش آن جور بود! تا اینکه …